Vårdnad, boende och umgänge

 

Vårdnad

Med vårdnad menar man att ansvara för barnet och att ta del i beslut om barnet, tex var barnet skall gå skola, ansökan om pass, om barnet skall åka utomlands osv. Den normala och vanligaste situationen är att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet. Enligt nuvarande praxis så bör detta vara huvudregeln, att båda föräldrarna skall vara vårdnadshavare. Observera att vårdnaden in har något direkt med boendet att göra, utan att det är en helt annan sak. Om man inte kan komma överens om vilken av föräldrarna som skall vara vårdnadshavare så brukar det vara att rekommendera att först ha sk samarbetssamtal genom socialtjänsten på kommunen, och om det sen inte utmynnar i en överenskommelse och ett förbättrat samarbete, att man måste vända sig till advokat och gå till domstol för att eventuellt yrka på ensam vårdnad.

Boende

Med boende menar man var barnet har sin huvudsakliga bostad och sin huvudsakliga dygnsvila. Alla människor, även barn, har rätt att bo någonstans, och då bor barnet antingen hos en av föräldrarna och har ett umgänge enligt särskilt schema eller efter överenskommelse med den andre föräldern, eller så har barnet växelvis boende hos båda föräldrarna, tex varannan vecka. Det normala bör dock enligt författarens mening vara att barnet har sitt boende huvudsakligen hos en av föräldrarna och har ett umgänge med den andre föräldern eftersom det kan ifrågasättas om det är bra att inte ha EN fast huvudsaklig bostad. I vissa fall kan det dock även fungera mycket bra med växelvis boende, men det kan ifrågasättas om det inte är mer för föräldrarnas skull än barnets skull. Om man inte kan komma överens om boendet för barnet själva kan man först få hjälp genom socialtjänsten på kommunen genom sk samarbetssamtal, men om det inte fungerar kan det bli aktuellt att kontakta advokat och att vända sig till domstol med yrkande om ändring av de nuvarande förhållandena.

Umgänge

Det skall observeras att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. Det är inte fråga om någon rättvisa som skall skipas mellan föräldrarna, utan att barnet skall ha sin naturliga rätt att få en så god kontakt som är möjlig med båda föräldrarna. Om man inte kan komma överens om att barnet får ha umgänge med den förälder som barnet inte bor hos så kan man i första hand försöka lösa denna tvist genom socialtjänsten på kommunen. Om inte det löser frågan kan det bli aktuellt med att vända sig till advokat och gå vidare till domstol som prövar frågan om barnets rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor hos och att domstolen beslutar om särskilt schema. Det är då inte ovanligt att man beslutar om umgänge tex varannan helg fredag - söndag och en eftermiddag - natt i veckan. Om geografiska avståndet mellan föräldern ifråga och barnet är stort så kan schemat behöva anpassas så att det blir mer sällan men längre sammanhängade perioder. Detta får prövas i det enskilda fallet

Allmänna synpunkter

Rent generellt så är det i normalfallet så att vårdnaden bör vara gemensam och att barnet bör bo hos en av föräldrarna och att den andre föräldern har ett ofta förekommande umgänge med barnet som närmar sig 50%, eller i vart fall mer än 30% av tiden. Det har också hittills varit ett vanligt sätt för domstolarna att se på normalsituationen. Man bör tänka sig för noga innan man inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge och försöka komma överens, tex genom hjälp av socialmyndigheterna först och först när inte det lyckats, gå till domstol. Det normala förfarandet för domstolen i ett sådant fall är sedan att beställa en socialutredning från kommunen som utvisar den sociala situationen för var och en av föräldrarna och att lämna en synpunkt och ett underlag för beslut till domstolen.