Dödsboutredningar

 

Bouppteckning:

När en person avlider skall det normalt alltid förrättas en sk bouppteckning. Den skall göras inom 3 månader från dödsfallet och förrättas av två kunniga ojäviga gode män som antecknar vem som avlidit, vilka delägare boet har, boets tillgångar och skulder såsom de var per dödsdagen, dvs fastigheter, bankmedel, aktier, aktiefonder, fordon, bohag mm och alla skulder som fanns och alla kostnader som uppstått i samband med dödsfallet. Den i boets delägarkrets som är närmast till, tex maka, sambo, barn mm skall anlita en lämplig bouppteckningsförrättare, lämpligen en advokat i lite svårare ärenden och låta denne därefter hantera förrättningen som antingen kan försiggå i den avlidnes bostad eller på annan lämplig plats, tex advokatens kontor beroende på vad som är lämpligast ur delägarnas synpunkt.

Boets förvaltning:

Vid bouppteckningsförrättningen är det lämpligt att diskutera boets civilrättsliga situation och hur boet skall avvecklas och skiftas och vem som skall förvalta boet. Det är därvidlag av stor vikt att bouppteckningsförrättaren är tillräckligt kunnig i dels upprättande av bouppteckningar, men även i tekniken att avveckla dödsbon och väl förtrogen med de civilrättsliga regler i ÄrvdaBalken och Äktenskapsbalken mm som reglerar boutredning och arvskifte samt även i skattefrågor som rör dödsboet och dess avveckling. Frågor som normalt tas upp på förrättningen är tex hur det skall förfaras med eventuella fastigheter, bostadsrätter, hur lösöret skall fördelas, hur beskattningen av eventuella försäljningar av egendom skall ske osv. Det är oftast lämpligt att en person utses som förvaltare av boet och erhåller fullmakt för detta från samtliga övriga delägare.

Ofta och särskilt om boet är tvistigt av något skäl är det lämpligt att en av tingsrätten förordnad boutredningsman utses. Detta bör lämpligen vara en i sådan hantering väl förfaren advokat. Denne tar i kraft av sitt beslut över boets förvaltning och hantering, försöker ena delägarna om boets avveckling och fördelning och enande inte kan nås kan boutredningsmannen fatta beslut om boets avveckling och fördelning. Detta beslut kan sen överklagas till domstol om någon är missnöjd. Kostnaderna för boutredningsmannen skall normalt betalas av dödsboet, oavsett om bara någon av delägarna sökt boutredningsman.

Bodelning och Arvskifte:

Efter det att bouppteckningen är registrerad och boet avvecklat skall bodelning mellan den avlidne och dennes make eller sammanboende förrättas och när det är klart skall arvskifte mellan delägarna förrättas. Ofta görs detta i en och samma handling. Bodelning och arvskifte är en skriftlig handling som talar om hur boets samtliga tillgångar och skulder skall värderas och fördelas mellan maken, sambon och arvingarna med avräkning av eventuell arvsskatt (arvsskatten har tagits bort för dödsbon där dödsfallet inträffat from 17/12 2004), förskott, lösöre löst på inbördes auktion, eventuella gåvor från den avlidne mm. Denna handling skickas normalt ut av förvaltaren tillsammans med kopia på bouppteckning, förvaltningsredovisning, eventuella försäljningslistor och kontrakt, testamenten mm till samtliga delägare. Arvskiftet skall sedan undertecknas av samtliga delägare, lämpligen med två vittnen, och när så skett skall skiftet fullgöras av den utsedde förvaltaren eller annan som utsetts.

Allmänt:

Det säger sig självt att det är av stor vikt att bouppteckningen och dödsboutredning och arvskifte görs på ett kunnigt och vederhäftigt sätt av förrättningsmän som är väl förtrogna med juridiska och praktiska frågor i dödsboutredningar. Det står dödsbodelägarna fritt  att själva bestämma hur boets utredning skall gå till, men ett allmänt råd är att  varje dödsbo bör skaffa sig en rådgivning av advokat innan det bestäms hur boutredningen skall ordnas.