Bodelning äktenskap/sambo

 

Bodelning

Vid bodelning, antingen vid ett inträffat dödsfall, eller vid separation i samboförhållande eller i äktenskap, är det viktigt att man har kontroll på alla sina rättigheter och skyldigheter. Inte minst gäller detta vid bodelning i samboförhållanden.

Äktenskap

Inom äktenskapet gäller normalt giftorättsreglerna, som kort innebär att man i normalfallet har giftorätt i varandras överskott. Giftorätten innebär bla att vardera maken har rätt till halva värdet av den andres ekonomiska överskott, dvs tillgångarna minus skulderna. Detta beräknas vid antingen dödsdagen eller per den dag man ansökt om äktenskapsskillnad hos rätten. Den som äger egendomen har normalt rätt att behålla den, dock med vissa undantag för övertaganderätt av bostad och bohag vid särskilda behov. Normalt är detta fallet endast när det finns barn som skall bo kvar i bostaden hos den ene maken. Makar har även normalt arvsrätt gentemot varandra förutom när det finns icke gemensamma barn eller testamente som säger något annat. Om det finns enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev så omfattas denna egendom inte av giftorättsreglerna och skall då inte delas.

Sammanboende

I sambofall, dvs när två parter bor tillsammans i ett parförhållande, så är normalt sambolagen gällande. Sambolagen säger bla kort att bostad och bohag som av endera eller gemensamt av de sammanboende anskaffats för gemensamt begagnande i just det här samboförhållandet skall värdemässigt delas lika vid separation eller dödsfall. Det är överskottet som delas och den som äger en viss egendom har normalt rätt att behålla själva objektet, men måste då eventuellt betala ett vederlag till den andre. Sammanboende har ingen arvsrätt gentemot varandra enligt lag och sambolagen gäller inte annan typ av egendom, tex inte fritidsbostad, bilar, båtar, snöskotrar, bankmedel, aktier, annat lösöre än bohag osv, utan endast bostad och bohag som är anskaffat med syftet gemensamt begagnande i just det här samboförhållandet. Om egendomen belastas med skuld skall denna täckas först innan delningen.

Ovanstående är endast en kort sammanfattning av reglerna i Äktenskapsbalken och Sambolagen och inte avsett att ligga till grund för några bedömning i det enskilda fallet. Kontakt med advokat bör tas i samtliga fall där en bodelning överhuvudtaget skall göras för att kontrollera vad som gäller i det enskilda fallet.